Antti Honkela
Andra-Ioana Horcea-Milcu
Marko-Tapio Hyvärinen
Usman Ilyass
Hideo Iwaï
Shri Mohan Jain
Jonna Jalanka
Irma Järvelä
Jukka Jernvall
Helena Johansson
Ruslan Kalendar
Juhana Kammonen
Chakravarthi Kanduri
Ravi Kant
Sari Kiuru-Enari
Edward Kluen
Joanna Koort
Björn Kröger
Miiamaaria Kujala
Jonna Kulmuni
Marja Laasonen