Xiaosong Jiang

Xiaosong Jiang


Summary

professor, Sichuan Animal Sci Academy, China.
PhD, Animal Breeding and Genetics, Wageningen University, 1999.
MSc, Animal Breeding and Genetics, Sichuan Agricultural University, 1985.
BSc, Animal Science, Sichuan Agricultural University, 1982.

Agricultural Science


Websites

PeerJ Contributions