De-Sheng Ker

De-Sheng Ker


Work details

Institute of Systems Biology, UKM, Malaysia